§1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Użyte w niniejszemu regulaminie poniżej wskazane pojęcia należy rozumieć w niniejszy sposób:
  1.     Sprzedawca: &W PREMIUM SPIRITS Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) przy ul. Granicznej 30, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000704738, NIP: 7010777633, REGON: 368827450, z kapitałem zakładowym w wysokości 100 000zł,  telefon:515727767, e-mail; biuro@wodkanawesela.pl.

(b)   Klient:

-inicjująca kontakt ze Sprzedawcą w celu zawarcia umowy sprzedaży detalicznej lub hurtowej Produktów.

(f)    Dostawca:

 1. B&W PREMIUM SPIRITS Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) przy ul. Granicznej 30, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000704738, NIP: 7010777633, REGON: 368827450

b.      RABEN LOGISTICS POLSKA Sp. z o.o.  z siedzibą w Robakowo

(62-023) przy ul. Zbożowej 1 wpisana do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznani pod numerem KRS 0000561623, NIP: 7773249627 REGON: 361706186.

§2 [PRZEDMIOT]

 1. Pomiędzy Klientem a Sprzedający za pośrednictwem Serwisu została zawarta umowa sprzedaży detalicznej lub hurtowej Produktów.
 2. Sprzedawca informuję, iż realizacja umowy i wydanie Produktów w oparciu o umowę, o której może w ust. 1 zawsze następuje w Sklepie.
 3. Klient może skorzystać z opcji dostawy Produktów na wskazany przez niego adres. W tym celu w trakcie składania zamówienia na Produkty w Serwisie powinien zaznaczyć opcję dostawy na wskazany przez niego adres.
 4. Klient oświadcza, że rozumie, odbiór Produktów nastąpi w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Produktów Dostawcy (lub jego pracownikowi) w Sklepie.
 5. W przypadku skorzystania z dostawy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Klient oświadcza, że upoważnia Dostawcę (lub jego pracownika) do odbioru Produktów w jego imieniu.

§3 [CENA]

 1. Koszty przewozu Produktów wynosi 159 zł brutto.
 2. Koszt przewozu Produktów pod adres wskazany przez Klienta, obciąża w całości Klienta.
 3. Zapłata za dostawę Produktów może być dokonana w następujący sposób:
  1. za pomocą Przelewu elektronicznego, Bliku lub kartą płatniczą. W przypadku wyboru przelewu elektronicznego, BLIKU lub karty płatniczej, Klient zostanie przekierowany na stronę www.imoje.pl, bezpośrednio po złożeniu zamówienia na Produkty, gdzie wartość zamówienia zostanie powiększona o koszty dostawy.
 4. Klient ma możliwość zapłaty za zamówione Produkty i ich dostawę tylko za pomocą form płatności udostępnionych w Serwisie w czasie składania zamówienia.
 5. Płatność za pomocą Przelewu elektronicznego, BLIKU, kartą płatniczą (system iMoje) powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w ciągu 15 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Klienta zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany wiadomością email wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest otrzymanie przez Sprzedawcę informacji o wykonaniu płatności.

§4 [REALIZACJA DOSTAWY]

 1. Usługa przewozu Produktów świadczona jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 2. Dostawa jest realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych wcześniej przez dostawcę.
 3. Terminy realizacji dostawy są każdorazowo uzgadniany indywidualnie z Klientem.
 4. Nie jest możliwe zawarcie wyłącznie umowy przewozu Produktów bez zawarcia umowy sprzedaży, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu.
 5. Klient potwierdza odbiór Produktów i wykonanie umowy sprzedaży poprzez podpisanie Zlecenia w obecności Dostawcy, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 6. Przed odebraniem Produktów Klient powinien sprawdzić czy opakowanie Produktów nie uległo uszkodzeniu. W przypadku, gdy stan opakowania Produktów budzi zastrzeżenia Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia Produktów i sporządzenia protokołu szkody lub adnotacji na Zleceniu. Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Powyższe nie wpływa na ograniczenie uprawnień Klienta w zakresie reklamacji.

§5 [REKLAMACJE]

 1. Wszelkie zastrzeżenia co do usługi dostawy Klient może zgłaszać mailowo pod adresem biuro@wodkanawesela.pl lub pisemnie na adres: B&W PREMIUM SPIRITS Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) przy ul. Granicznej 30
 2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta oraz szczegółowy opis problemu. Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamacje w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez niego zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. Dostawca ponosi odpowiedzialność prawną w przypadku nienależytego spełnienia świadczenia.

§7 [DANE OSOBOWE]

 1. Przy składaniu zamówienia Klient na dostawę (przewóz) Produktów proszony jest o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do zawarcia umowy przewozu Produktów.
 2. Administratorem danych osobowych jest B&W PREMIUM SPIRITS Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) przy ul. Granicznej 30, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000704738,  NIP:  7010777633,  REGON:  368827450  Kontakt:  e-mail:

biuro@wodkanawesela.pl  tel.: 515727767 (zwany dalej także jako: „Dostawca.”).

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanych dalej jako

RODO”) oraz zgodnie ze stosownymi przepisami krajowymi.

 1. Dane osobowe Klienta nie podlegają profilowaniu, ani podobnemu podejmowaniu decyzji, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
 2. Dostawca nie przekazuje danych osobowych Klienta poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).
 3. Dostawca zapewnia, że dostęp do programu zawierającego dane osobowe zabezpieczony jest hasłem, poziom dostępu do bazy danych jest ograniczony.

§6 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu są integralną częścią umowy przewozu Produktów.
 2. W zakresie nabywania Produktów, Klienta obowiązuje Regulamin Serwisu dostępny na www.wodkanawesela.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 5. Sprzedawca zastrzega, że Regulamin może ulec zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie w Sklepie z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. Data wejścia w życie nowego regulaminu będzie jednoznacznie określona w treści nowego Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się poprzedni regulamin (obowiązujący w chwili zawarcia umowy). Dodatkowo, Klienci będący Konsumentami zostaną o poinformowani o zmianach Regulaminu drogą e-mailową odpowiednio wcześniej, tj. na co najmniej czternaście dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. W przypadku nie wyrażenia zgody na treść nowego regulaminu Klient powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu czternastu dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 6. Postanowień Regulaminu nie stosuje się w takim zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki Klientów i Sprzedawcy.
 7. W przypadku wystąpienia sporu pomiędzy stronami Klient, będący Konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu Konsument może zwrócić się o interwencję rzecznika praw konsumenta lub skorzystać z mediacji, z tym zastrzeżeniem, iż mediacja jest dobrowolna i Sprzedawca musi wyrazić na nią zgodę. Dostęp do wskazanych procedur jest opisany w polskim Kodeksie postępowania cywilnego oraz Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.
Mój wózek
Kategorie