1
REGULAMIN SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
§1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży
  napojów alkoholowych przez B&W PREMIUM SPIRITS Sp. z o.o. z siedzibą
  w Grodzisku Mazowieckim (05-825) przy ul. Granicznej 30, wpisanej do rejestru
  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
  Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000704738, NIP:
  7010777633, REGON: 368827450, telefon: 515727767, e-mail;
  biuro@wodkanawesela.pl (zwana dalej: „Sprzedawcą” lub „Sprzedającym”).
 2. Punkt sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych przez Sprzedawcę
  zlokalizowany jest: Chrzanów Mały 44, 05-825 Grodzisk Mazowiecki (zwany
  dalej: „Punktem sprzedaży”)
 3. Asortyment napojów alkoholowych oferowanych przez Sprzedającego dostępny
  jest w Punkcie sprzedaży oraz na stornie www.wodkanawesela.pl (zwane dalej
  jako: „Napoje alkoholowe”).
 4. Sprzedawca oświadcza, że posiada zezwolenie na detaliczną i hurtową sprzedaż
  Napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.
 5. Kupującym Napoje alkoholowe może być:
  (a) konsument (osoba dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej
  niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
  zawodową), który ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności
  prawnych, który inicjuje kontakt z Sprzedawcą i składa oświadczenie woli
  odnośnie zawarcia umowy, lub
  (b) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do
  czynności prawnych dokonująca czynności prawnej związanej
  bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową, lub
  (c) osoba prawna, lub
  (d) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
  przepisy prawa przyznają zdolność prawną,
  inicjująca kontakt ze Sprzedawcą w celu zawarcia umowy.
 6. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży Napojów alkoholowych.
  Klient zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią i jej przestrzegania.
  2
  Regulamin dostępny jest na stronie https://www.wodkanawesela.pl/, w Punkcie
  Sprzedaży, a w przypadku zamówień składanych telefonicznie lub za
  pośrednictwem poczty elektronicznej – jest także wysyłany do Klienta na podany
  przez niego adres e-mail.
  §2 [SKŁADANIE ZAMÓWIENIA]
 7. Klient może złożyć zamówienie zakupu Napojów alkoholowych u Sprzedającego
  w następujący sposób:
  a. osobiście w Punkcie sprzedaży, który otwarty jest od poniedziałku do
  piątku godzinach 9.00 do 17.00 lub w sobote w godzinach 9.00 do 11.00.
  b. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 696 858 228 ,
  c. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
  biuro@wodkanawesela.pl,
  d. za pośrednictwem komunikatora Messenger w aplikacji Faceboook
  poprzez wysłanie wiadomości do profilu o nazwie Wódka na Wesele –
  https://www.facebook.com/wodkanawesela/, z zastrzeżeniem, iż
  zamówienia mogą być składane:
  § przez Klientów, którzy posiadają aktywne konto w serwisie Facebook
  zarejestrowane zgodnie z regulaminem tego serwisu na swoje
  prawdziwe imię i nazwisko (zwany dalej jako: „Profil”) ,
  § Klient będąc zalogowanym do Profilu wyśle wiadomość za
  pośrednictwem komunikatora Messenger w aplikacji Faceboook do
  profilu o nazwie Wódka na Wesela.
 8. Zamówienie Klienta złożone zgodnie z §2 ust. 1 Regulaminu stanowi ofertę
  zawarcia umowy sprzedaży Napojów alkoholowych w ilości wskazanych w
  zamówieniu.
 9. Przyjęcie oferty przez Sprzedającego (potwierdzenie zamówienia) uzależnione
  jest formy złożenia zamówienia przez Klienta. Przedstawia się następująco:
  (a) w przypadku zamówień dokonywanych w Punkcie sprzedaży,
  potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w formie ustnej przez
  pracownika/współpracownika Sprzedającego.
  (b) w przypadku zamówień składanych telefonicznie, Klient otrzymuje
  potwierdzenie przyjęcia zamówienia (oferty) na adres mailowy wskazany
  3
  podczas rozmowy telefonicznej. Oświadczenie Klienta o zawarciu umowy
  jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym
  nośniku po otrzymaniu ww. potwierdzenia od Sprzedającego (np.
  potwierdzone w wiadomości e-mail wysłanej do Sprzedającego)
  (c) w przypadku zamówień składanych drogą elektroniczną, Klient
  otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia (oferty) przez
  Sprzedającego na adres mailowy, z którego dokonał zamówienia.
  (d) w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem komunikatora
  Messenger, Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia
  (oferty) przez Sprzedającego w wiadomości Messenger do wysłanej do
  Profilu, z którego dokonał zamówienia.
 10. W przypadku złożenia zamówienia telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem
  komunikatora Messenger, Sprzedający przesyła Klientowi na wskazany przez
  niego adres e-mail lub jako załącznik w komunikacji Messenger Regulamin, który
  jest częścią zawartej umowy sprzedaży.
 11. Złożenie zamówienie przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem
  oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionych
  Napoi alkoholowych przez osobę pełnoletnią.
 12. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na postawie zamówień składanych w
  sposób opisany w §2 ust. 1 Regulaminy są realizowane w należącym do
  Sprzedawcy Punkcie sprzedaży.
  §3 [CENY, SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY]
 13. Ceny Napojów alkoholowych podane są w Punkcie sprzedaży oraz na stronie
  internetowej www.wodkanawesela.pl
 14. Ceny Napojów alkoholowych są podawane są w złotych polskich oraz zawierają
  podatek VAT.
 15. Przedstawione ceny są wiążące w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 16. Sprzedający ma prawo do dokonywania zmian cen Napojów alkoholowych,
  przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub udzielania dodatkowych
  rabatów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny w zamówieniach
  złożonych przed datą rozpoczęcia obowiązywania zmiany ceny lub warunków
  akcji promocyjnych.
  4
 17. Płatność za zamówienie następuję w chwili wydania Napojów alkoholowych.
 18. Płatność jest dokonywana gotówką pracownikowi/współpracownikowi
  Sprzedającego.
 19. Sprzedający dopuszcza także płatność przelewem na następujący numer
  rachunku bankowego 45105010251000009031536486 z tym zastrzeżeniem, iż
  przelew musi być zaksięgowany na w/w koncie Sprzedawcy przed wydaniem
  Napojów alkoholowych.
  §4 [TERMIN REALIZACJI I WYDANIE TOWARU]
 20. Zamówienia złożone:
  a. w Punkcie sprzedaży mogą być zrealizowane niezwłocznie po ich
  potwierdzeniu przez pracownika Sprzedawcy lub w przypadku
  zamówień przekraczających ilość Napojów alkoholowych na stanie – w
  terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o potwierdzeniu
  przyjęcia zamówienia w sposób opisanych w § 2 ust. 3 Regulaminu.
  b. telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
  komunikatora Messenger – w terminie 14 dni od dnia poinformowania
  Klienta o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia w sposób opisanych w § 2
  ust. 3 Regulaminu.
 21. Po zrealizowaniu zamówienia, w terminie opisanym w ust. 1 powyżej,
  Sprzedawca informuję Kupującego, iż zamówienie jest gotowe do odbioru.
 22. Niezależnie od dokonanego sposobu zamówienia określonego w § 2 ust. 1
  Regulaminu, wydanie zamówionych Napoi alkoholowych zawsze następuje w
  Punkcie sprzedaży.
 23. Odbiór zamówienia może nastąpić bezpośrednio przez Kupującego lub jego
  pełnomocnika, pod warunkiem, iż Kupujący lub pełnomocnik będzie osobą
  pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz trzeźwą w
  chwili odbioru Napojów alkoholowych.
 24. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Napoje alkoholowe bez wad.
  5
  §5 [PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – W PRZYPADKU UMÓW ZAWARTYCH NA
  ODLEGŁOŚĆ]
 25. Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
  konsumenta, Klient będący konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży na
  odległość (zamówienie złożone telefonicznie, za pośrednictwem poczty
  elektronicznej lub komunikatora Messenger) może od niej odstąpić bez podania
  przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania Napojów alkoholowych przez
  Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią (pełnomocnika zgodnie z § 4
  ust. 4 Regulaminu) w Punkcie sprzedaży.
 26. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć Sprzedającemu
  oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone na
  formularzu, którego wzór został zawarty w Załączniku nr 1 do niniejszego
  Regulaminu. Oświadczenie powinno być wysłane do Sprzedającego pocztą na
  adres jego siedziby lub na adres e- mail biuro@wodkanawesela.pl. Aby zachować
  termin do odstąpienia od umowy (14 dni) należy przesłać oświadczenie o
  odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.
 27. Klient, który odstępuje od umowy, zobowiązany jest zwrócić wydane mu Napoje
  alkoholowe. Zwrot Napojów alkoholowych powinien nastąpić niezwłocznie, nie
  później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy.
  Zwracane Napoje alkoholowe należy bezpiecznie zapakować i dostarczyć wraz z
  dowodem zakupu na adres Punktu sprzedaży.
 28. Klient zobowiązany jest do dostarczenia Napojów alkoholowych bez wad. Klient
  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Napojów alkoholowych
  będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do
  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 29. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt
  odesłania Napojów alkoholowych nie podlega zwrotowi – obciąża Klienta.
 30. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca dokonuje zwrotu wszystkich
  dokonanych przez Klienta płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
  dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w sposób wskazany przez Klienta.
 31. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do
  chwili otrzymania Napojów alkoholowych z powrotem lub dostarczenia przez
  6
  Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
  wcześniej.
 32. Informuje się, że zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
  prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
  umów:
  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za
  wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
  świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo
  odstąpienia od umowy;
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
  którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
  upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
  wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
  zindywidualizowanych potrzeb;
  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu
  lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
  ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
  otwarte po dostarczeniu;
  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
  względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena
  została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie
  może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na
  rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał
  w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy
  dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza
  rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub
  konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w
  odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  7
  9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
  programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
  opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
  o prenumeratę;
  11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
  mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług
  związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
  kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
  materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
  konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
  poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  §6 [REKLAMACJE]
 33. Wszelkie zastrzeżenia co do zakupionych Napojów alkoholowych Klient może
  zgłaszać mailowo pod adresem biuro@wodkanawesela.pl lub pisemnie na adres:
  Wódka na Wesela, Chrzanów Mały 44, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
 34. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta oraz szczegółowy opis
  problemu. Sprzedający udzieli odpowiedzi na reklamacje w terminie 30 dni od
  dnia otrzymania przez niego zgłoszenia reklamacyjnego.
 35. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność prawną w przypadku nienależytego
  spełnienia świadczenia.
 36. Klient może zgłaszać również reklamacje dotyczące usług świadczonych przez
  Sprzedającego drogą elektroniczną, polegających na dokonywaniu czynności
  związanych z zawarciem i wykonaniem umów sprzedaży (np. komunikacja
  mailowa z Klientem, prowadzenie formularza na stronie www). Takie
  reklamacje można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres
  biuro@wodkanawesela.pl lub pisemnie na adres: Wódka na Wesela, Chrzanów
  Mały 44, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
 37. Reklamacja, o której mowa w ust. 4 powyżej powinna zawierać adres
  elektroniczny Klienta, o ile reklamacja została wysłana z innego adresu, oraz
  8
  szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania
  zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego
  zgłoszenia reklamacyjnego.
  §7 [DANE OSOBOWE]
 38. Przy składaniu zamówienia Klient proszony jest o podanie swoich danych
  osobowych, niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży Napojów alkoholowych.
 39. Administratorem danych osobowych jest B&W PREMIUM SPIRITS Sp. z o.o.
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) przy ul. Granicznej 30, wpisanej
  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
  dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr
  0000704738, NIP: 7010777633, REGON: 368827450 Kontakt: e-mail:
  biuro@wodkanawesela.pl tel.: +48 696 858 228 , (zwany dalej także jako:
  „Sprzedający.”).
 40. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU
  EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanych dalej jako
  „RODO”) oraz zgodnie ze stosownymi przepisami krajowymi.
 41. Przetwarzanie danych osobowych Klientów dotyczy następujących informacji:
  (a) nazwisko i imiona Klienta, a w przypadku przedsiębiorcy także firma
  (b) adres elektroniczny Klienta (adres e-mail)
  (c) adres zamieszkania Klienta lub siedziby (w przypadku przedsiębiorcy)
  (d) numer telefonu Klienta
  (e) datę urodzenia lub PESEL Klienta
 42. Sprzedawca przetwarza dane Klientów w celu:
  (a) złożenia zamówienia i zarezerwowania Napojów alkoholowych,
  zawarcia umowy sprzedaży, a następnie wykonania umowy i
  związanych z nią rozliczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b
  RODO). Sprzedawca będzie przetwarzać dane osobowe Klientów do
  czasu przedawnienia roszczeń związanych zakupionymi produktami.
  9
  (b) realizacji obowiązków rachunkowych, podatkowych oraz
  statystycznych ciążących na Sprzedawcy (podstawa prawna: art. 6 ust.
  1 lit. c RODO) przez okres wskazanych w przepisach prawa.
  (c) wykonywania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez
  Sprzedawcę., tj. dochodzenia roszczeń przez okres wskazanych w
  przepisach prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  (d) wykonywania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez
  Sprzedawcę. tj. zapewnienie Klientom najwyższej jakości usług, w tym
  działań dotyczących zgłoszonych uwag i reklamacji (podstawa
  prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Sprzedawca będzie przetwarzać dane
  osobowe Klientów do zakończenia obsługi takich spraw, chyba że w
  określonym przypadku niezbędne będzie ich przechowywanie przez
  okres wynikający z przepisów prawa.
  (e) marketingu dotyczącego własnych usług i produktów, polegających w
  szczególności na wysyłaniu wiadomości drogą elektroniczną lub
  kontakt telefoniczny do osób, które wyraziły na to zgodę (podstawa
  prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przetwarzanie na podstawie zgody
  wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą). Sprzedawca będzie
  przetwarzać dane osobowe Klientów przez okres ich przydatności do
  celów biznesowych których dotyczą, nie dłużej jednak niż do
  odwołania zgody.
 43. Podanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do
  zawarcia umowy sprzedaży, a następnie zrealizowania umowy. W razie odmowy
  podania tych danych, umowa sprzedaży nie będzie mogła zostać zawarta, a
  związane z taką odmową Napoje alkoholowe nie będę wydane.
 44. W zakresie w jakim dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie jego
  zgody, ich podanie jest dobrowolne, a zgoda może być przez wycofana
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 45. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogę być uprawnieni pracownicy
  Sprzedającego oraz podmioty współpracujące z Sprzedawcą. Dotyczy to firm,
  które świadczą usługi dla Sprzedawcy np. dostawy usług IT, podmioty
  10
  świadczące Sprzedawcy usługi audytu, doradcze i księgowe, firmy świadczące
  usługi marketingowe, kurierskie, transportowe lub pocztowe.
 46. Klient ma prawa do: żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych
  osobowych, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, przenoszenia
  danych i otrzymania ich od Sprzedawcy w ustrukturyzowanym formacie.
 47. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 48. Klient ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy
  ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
  Sprzedającego, w szczególności gdy dane osobowe przetwarzane są na potrzeby
  marketingu bezpośredniego, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją
  Klienta.
 49. Dane osobowe Klienta nie podlegają profilowaniu, ani podobnemu
  podejmowaniu decyzji, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
  przetwarzaniu.
 50. Sprzedawca nie przekazuje danych osobowych Klientów poza Europejski Obszar
  Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).
 51. Sprzedawca zapewnia, że dostęp do programu zawierającego dane osobowe
  zabezpieczony jest hasłem, poziom dostępu do bazy danych jest ograniczony.
  §8 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
 52. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów
  serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez
  Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez
  oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 53. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub
  innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych
  danych.
 54. W przypadku wystąpienia sporu pomiędzy stronami Klient, będący
  konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów
  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
  11
  (a) jest uprawniony do zwrócenia się do właściwego terenowo
  Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
  wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
  zakończenia sporu,
  (b) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
  konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie
  Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z
  zawartej umowy.
 55. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na
  postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach
  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych
  procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
  powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do
  których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich
  Inspektoratów Inspekcji Handlowej. W celu wszczęcia postępowania należy
  złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji
  Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania –
  wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym
  sądem konsumenckim. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych
  sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia
  25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania
  stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 56. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków
  komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów
  teleinformatycznych treści:
  a. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów
  teleinformatycznych
  b. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy
  społeczne lub będących niezgodnymi z powszechnie
  obowiązującymi przepisami prawa.
  12
 57. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące
  przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy
  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
  – Adresat: B&W PREMIUM SPIRITS Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  (05-825) przy ul. Granicznej 30 tel. 515727767 e-mail: biuro@wodkanawesela.pl
  – Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od
  umowy sprzedaży ____________________________ (do uzupełnienia)
  – Data odbioru Napojów alkoholowych: _________
  – Imię i nazwisko konsumenta(-ów): _____________________
  – Adres konsumenta(-ów): ____________________
Koszyk
Kategorie